Справочник Совет педиатра
Главная » Нужно ли вмешательство

Социальная помощь детям до 3 лет украинесоциальная помощь по уходу за ребёнком до 3 лет

Юрист

Це різні речі.

Згідно ЗУ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям :

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї

- малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї

- прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї

залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

- середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у

середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел

надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця

социальная помощь детям до 3 лет украине

між прожитковим мінімумом для сім'ї та її ередньомісячним

сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Тепер про Допомогу по догляду за дитиною по досягненню 3-х річного віку.

Згідно ЗУ Про державну допомогу сім'ям з дітьми та ПОРЯДку ПРИЗНАЧЕННЯ і ВИПЛАТИ д.допомоги сім'ям з дітьми:

- Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну

допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2010 р. - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Кому положена помощь на ребенка до 3-х лет?

Подробности Опубликовано: 04 Декабрь 2012 Просмотров: 455

социальная помощь детям до 3 лет украине

Из-за своей юридической неграмотности, наш народ даже не догадывается о многих пособиях и льготах, которые положены при рождении ребенка. Оказывается, кроме «родовых» выплат, можно еще оформить помощь на ребенка до трех лет.

То, что при рождении ребенка положено пособие, так называемые «родовые», известно многим мамам. А вот о том, что можно оформить дополнительную помощь, мало кто догадывается. Пособие по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста положено одному из родителей, опекуну или другому родственнику, который присматривает за ребенком. Пособие выплачивают с дня его назначения. Сумма относительно небольшая, около 130 гривен.

Казалось бы, не так уж и много, стоит ли ради этого тратить свое время на сборы документов и простаивание в очередях? Стоит, ведь за 3 года выйдет около 5000 грн. Но это не все, далее самое интересное.

О чем молчат в собесе?

Оказывается, есть два вида пособия по достижению ребенком трех лет: обычное (130 грн) и повышенное (500-900 грн). О втором, повышенном пособии работники управления труда и социальной защиты почему-то говорят неохотно.

«Знакомая рассказала о том, что на ребенка можно оформить пособие, если муж официально получает минимальную зарплату, а жена в декрете. Я решила попробовать и пошла в собес. Боже, с каким трудом мне пришлось вытягивать информацию с чиновника о повышенном пособии, как будто эти деньги он платит со своего кармана, а не государство» - делится Олеся.

Как рассказала девушка, своего она все же добилась, пришлось, правда, побегать, собирая разные справки, зато вместо 130 грн получает 620 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи на ребенка?

- заявление родителей

- приказ об отпуске по уходу за ребенком с места работы матери

- справка о доходах за последние шесть месяцев с места работы отца и матери:

- декларация о доходах за последние 6 месяцев

- справка с ЖЕКа о месте прописки супругов.

В зависимости от того, где вы сдаете документы, этот список может быть длинней или наоборот - короче, т.е. везде по разному.

Повышенное пособие могут оформить не все, а лишь семья, чей официальный среднемесячный доход на одного члена за последние 6 мес. не превышает прожиточного минимума на человека, а за предыдущие 12 месяцев не было крупных покупок: автомобилей, квартир. Проще говоря, рассчитывать на пособие нужно в том случае, если жена в декретном отпуске, а муж получает минимальную зарплату и у вас нет собственного бизнеса, например, доли в компании Google.

Обязательно придется заполнять декларацию о доходах, в которой и указываются имеющиеся источники прибыли, а также наличие недвижимости, автотехники, даже приусадебных участков, на которых выращивается картошечка. Подать заявление и заполнить декларацию можно в собесе.

Как посчитать размер помощи на ребенка до 3-х лет?

Сумма к выплате рассчитывается индивидуально, в зависимости от совместного дохода супругов. Чтобы самому посчитать положенную вам помощь следует от прожиточного минимума отнять среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

К примеру, совокупный доход за полгода для семьи из трех человек составляет 12 000 грн. Вычислим среднемесячный доход, для этого разделим совокупный доход на 6 месяцев, а потом на 3 человека:

12 000:6:3=666,67

Посчитаем разницу между прожиточным минимумом (на 1 декабря 2012 – 1134 грн.) и среднемесячным доходом:

1134-666,67=467,33

Если размер совокупного дохода семьи меньше указанного в примере, то помощь будет больше и наоборот.

Повышенное пособие оформляется на 6 месяцев, по истечению которых, выплаты прекращаются. Чтобы и дальше получать помощь, следует каждые полгода подавать справку о доходах в собес. И так три года подряд, если, конечно, есть желание опять собирать документы.

«Кстати, нашим государством предусмотрены социальные гарантии и льготы многим незащищенным слоям населения, жаль только, что не все об этом знают», - рассказывает адвокат Анна и советует чаще консультироваться с юристами.

Все о пособии по уходу за ребенком до 3-х лет

В соответствии со статьей 13 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» право на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения ним 3-летнего возраста имеет один из родителей ребенка, усыновитель, опекун, дедушка или бабушка, другой родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком.

Пособие по уходу за ребенком до исполнения ему 3-х лет назначается с дня обраще-ния за его назначением, но не ранее чем с дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами для неработающих лиц и лиц – субъектов предпринимательской деятельности, а для работающих лиц – с дня начала отпуска по уходу за ребенком по день его окончания, но не долее чем до дня исполнения ему 3-х лет.

Днем обращения считается день подачи заявления со всеми необходимыми документами в управление труда и социальной защиты населения.

Пособие по уходу выплачивается ежемесячно с дня назначения по день достижения ребенком 3-летнего возраста.

В соответствии со ст.15 указанного Закона пособие по уходу выплачивается в разме-ре, который равен разнице между: с 1 января 2008г. – 50%, с 1 января 2009г. – 75%, с января 2010г. – 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и среднемесячным сово-купным доходом семьи в расчете на одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 грн.

На 2011г. Законом о Государственном бюджете утверждены следующие прожиточные минимумы для трудоспособных лиц, которые применяются для назначения пособия по ухо-ду: с 1 января – 941грн. с 1 апреля – 960грн. с 1 октября – 985грн. с 1 декабря – 1004грн.

Выплата пособия в размере, который превышает минимальный (130 грн.), осуществляется в течение шести месяцев. Если лицо, которому назначено пособие, после окончания указанного срока не подтвердило право на назначение пособия в размере, превышающем минимальный, т.е. не обратилось вновь с заявлением и справками о доходах на следующий период, пособие выплачивается в минимальном размере (130 грн.).

Для обращения за назначением пособия по уходу впервые подаются следующие документы:

- заявление, бланк которого утвержден Минтруда

социальная помощь детям до 3 лет украине

- копия приказа работодателя о предоставлении отпуска на уход за ребенком

- копия свидетельства о рождении ребенка

- копия трудовой книжки (для неработающих лиц)

- справка с места учебы (для учащихся)

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица –предпринимателя (для лиц, которые проводят предпринимательскую деятельность)

- справка с центра занятости о прекращении выплат (для лиц, которые состояли на учете в Центре занятости).

Для назначения пособия по уходу в размере, который превышает минимальный (130 грн.), подается в установленном порядке заявление, справка о составе семьи и декларация о доходах и имущественном положении семьи (заполняется на основании справок о доходах членов семьи за предыдущие шесть месяцев).

Эти положения Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» в соответствии с Конституцией Украины закрепляют гарантированный государством уровень материальной поддержки семьям с детьми путем предоставления денежной помощи с учетом состава семьи, доходов семьи.

Также получатель пособия по уходу за ребенком должен в обязательном порядке сообщить в управление труда и социальной защиты населения обо всех изменениях обстоя-тельств ухода:

- увольнение с работы в период отпуска по уходу, изменение адреса семьи, временное определение ребенка на государственное обеспечение, отказ от ребенка, лишение родительских прав и возникновение др. обстоятельств.

Размер пособия, который выплачивается с учетом доходов семьи, может быть пересчитан с месяца подачи получателем пособия заявления до окончания срока его назначения.

Рассмотрим пример.

За пособием по уходу обращается лицо, в состав семьи которого входят 4 человека: мама, папа, ребенок 1999 года рождения, ребенок 05.08.2011 года рождения. Заявитель подал заявление в октябре 2011г. Доходы семья декларирует за период с 01.04.2011г. по 30.09.2011г.

Доходы семьи: папа не работает с июня 2011г. Он предоставил справку о его зарпла-те за период с 01.04.2011г. по 16.06.2011г. т.е. по день увольнения в размере 2500грн.

Мама за период с 01.04.2011г. по 30.09.2011г. имела доход: пособие по беременности и родам – 930грн. пособие при рождении ребенка (второго) – 8320грн .за август (разовая выплата) и 866,67грн. – ежемесячная выплата за сентябрь.

Совокупный доход семьи составил: 2500+930+866,67 = 4296,67грн.

(Маме уже назначено пособие при рождении второго ребенка в размере 60 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет: 60х832 = 49920грн. которое выплачивается в размере 10 прожиточных минимумов за месяц рождения ребенка – 8320грн. и назначается ежемесячная часть, которая выплачивается в течение 48 месяцев равными долями 866,67грн.)

Согласно методике расчета совокупного дохода семьи, утвержденной приказами профильных министерств (Минтруда, Минфина, Минэкономики) в совокупный доход не включаются одноразовая помощь при рождении ребенка и само пособие, для назначения которого исчисляют совокупный доход. На основании вышеизложенного:

Среднемесячный доход на члена семьи составляет: 4296,67/6 месяцев/на 4-х членов семьи = 179,03 грн.

Размер пособия по уходу составляет: 985 -179,03 = 805,98 грн.(130грн. – минимальный размер пособия по уходу и 675,98грн. – размер с учетом доходов).

Автоматически размер пособия будет пересчитываться в связи с изменениями прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 01.12.2011г.

Размер пособия к выплате составит:

1004 грн.-179,03 грн. = 824,97грн. (130грн.+ 694,97грн.), дальнейший размер будет ус-тановлен после определения прожиточных минимумов на 2012 год.

Следовательно, на период с 01.10.2011г. по 30.03.2012г. мама будет получать пособие, рассчитанное по доходам семьи, а для дальнейшей выплаты пособия по уходу с учетом доходов семьи, а не в минимальном размере (130грн.) надо подать в установленном порядке новое заявление, декларацию и справки о доходах. Поэтому на письменные обращения мам о проведении доплат за прошлые периоды, за которыми им предлагают обратиться реклам-ные листы адвокатских контор, управление рекомендует обратиться за назначением пособия по уходу за ребенком до 3-х лет в установленном Законом порядке. Каждый получатель, ко-торый реализовал это право, четко следит за периодами выплат, тем более что задержек в финансировании государственных пособий нет, в текущем месяце платится пособие за текущий месяц и получают их мамы ежемесячно 15-16 числа.

Сектор приема граждан отдела социальных пособий и компенсаций осуществляет прием ежедневно с 8ч. до 17 ч. по текущей очереди или по предварительной записи (по талонам) . На приеме специалисты каждому заявителю разъясняют порядок обращения за государственными пособиями. Также в управлении есть информационные стенды, где размещены все материалы о государственных пособиях.

Работает «горячая линия» телефон +380 (6264) 3-12-60 .

Также консультацию о порядке назначения можно получить по телефонам отдела социальных пособий и компенсаций +380 (6264) 6-36-08 . +380 (6264) 6-30-43 .

В настоящее время на учете состоит 6031 получатель пособия по уходу за ребенком до 3-х лет и из них 2050 получают пособие в размерах, превышающих минимальный размер, то есть с учетом доходов семьи и ее состава.

Татьяна Игнатенко,

заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения

Блог о построении партнерских отношений в семье

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Опубликовал 18.08.2013 | Автор Татьяна Герасимова

После окончания выплаты пособия по беременности и родам в Украине назначается пособие по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста. Кому положено такое пособие, какие для этого необходимы документы, каков его минимальный и максимальный размер и как его правильно рассчитать? Это обязательный минимум информации, который необходимо знать родителям, чтобы отстаивать свои права в управлении по труду и социальной защите населения, которое выдает это и другие пособия.

Узнать о новых правилах выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет с 1 июля 2014 г. можно здесь .

Кто имеет право на ежемесячное пособие до 3 лет?

Согласно статье 13 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» такое право имеет один из родителей ребенка либо усыновитель или опекун, а также бабушка, дедушка или другой родственник, - то есть тот, кто фактически осуществляет уход за ребенком. Пособие по уходу за ребенком, предназначенное опекуну, считается собственностью ребенка.

Детское пособие до 3 лет выплачивается ежемесячно со дня назначения помощи по уходу за ребенком по день достижения ребенком 3-летнего возраста включительно. Усыновителям и опекунам помощь назначается не раньше, чем со дня принятия решения об усыновлении или установлении опеки.

Тем, кто был уволен с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, детское пособие до 3 лет назначается на основании справки ликвидационной комиссии. Работающим на условиях трудового договора (контракта) на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и хозяйствования или у ФОП, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет назначается на основании выписки из приказа (распоряжения) работодателя о предоставление лицу отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Зарегистрированным в государственной службе занятости в качестве безработных пособие назначается на основании справки государственной службы занятости.

В случае трудоустройства или выхода на работу матери ребенка или того, кто фактически осуществляет уход за ребенком, в режиме полного рабочего времени до окончания срока ухода указанная помощь выплачивается тому, кто продолжает уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В этом случае пособие назначается тому, кто фактически ухаживает за ребенком, по его письменному заявлению и на основании справки матери ребенка о том, что выплата указанного пособия ей прекращена (с указанием даты).

Матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, которые вышли на работу и работают в режиме неполного рабочего времени или дома (что подтверждается справкой с места работы), или одновременно продолжают обучение с отрывом от производства, пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет назначается (выплачивается) в полном размере.

Кстати, многие женщины в декретном отпуске работают в интернете. Как им это удается, какие интернет-профессии больше всего подходят для мам - можно узнать из статьи Работа в декретном отпуске.

Какие нужны документы для получения детского пособия до 3 лет

Для получения помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста органам труда и социальной защиты населения предоставляют следующие документы:

- заявление матери (отца), составленное по форме, утвержденной Минтруда

- копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении отпуска

- копия свидетельства о рождении ребенка

- копия трудовой книжки матери (отца)

- справка с места учебы – для учащихся

- справка о том, что выплата пособия по безработице или материальной помощи по безработице не проводится – для неработающих, состоящих на учете в центре занятости

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя – для предпринимателей.

Усыновители и опекуны подают также копию решения об усыновлении или установлении опеки.

Те, кто работают в режиме неполного рабочего времени или на дому, должны предоставить справку с места работы о том, что они начали выполнять трудовые обязанности на указанных условиях.

Работающим по трудовому договору (контракту) на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, пособие по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста назначается на основании выдержки из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении лицу, которое фактически осуществляет уход за ребенком, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. Для наемных работников ФОП пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста назначается на основании справки работодателя.

Работодатели тех работников, кто трудится в режиме полного рабочего времени или оформил отпуск в связи с обучением до окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, должны в течение пяти дней после издания приказа о прекращении указанного отпуска уведомить об этом орган труда и социальной защиты населения по месту жительства этого работника.

В соответствии с п. 20 Порядка назначения и выплаты помощи семьям с детьми. утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 1751 от 27 декабря 2001, органам труда и социальной защиты населения запрещается требовать для получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста другие документы, кроме указанных.

Размер ежемесячного пособия до 3 лет

Согласно статье 15 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми». пособие выплачивается в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен:

с 01 января 2013 года по 30 ноября 2013 года = 1147 гривен

с 30 ноября 2013 года = 1218 гривен

Источники:
svitmam.ua, xn--80aulcp5a5c.dp.ua, www.krm.gov.ua, law-guide.com.ua

Следующие статьи:


11 апреля 2021 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения