Справочник Совет педиатра
Главная » Виды упаковки

Ацикловир 200 мг таблетки для детейАцикловир

рамы

белсенді зат: ацикловир - 200 мг,

осымша заттар: с т анты (лактоза), картоп крахмалы, аэросил (кремнийді коллоидты остоты ы), повидон, кальций стеараты.

Сипаттамасы

А т сті, жалпа цилиндрлі т рдегі сызы ы ж не ойы ы бар таблеткалар.

Фармакотерапиялы тобы

Вирустар а арсы ж йелі олдану а арнал ан препараттар. Нуклеозидтер мен нуклеотидтер.

АТЖ коды J05AB01

Фармакологиялы асиеттері

Ішке абылда анда биологиялы жетімділігі 15-30%-ды райды. Ацикловир ми мен теріні оса ал анда организмні барлы а залары мен тіндеріне жа сы теді. Плазма а уыздарымен байланысуы 9-33%-ды райды ж не оны плазмада ы концентрациясына байланысты емес. Ж лын с йы ты ында ы концентрациясы оны плазмада ы концентрацияны шамамен 50%-ын райды. Ацикловир плацентарлы б гет ар ылы теді де ана с тінде жина талады. Ішуге 200 мг-ні т улігіне 5 рет та айында аннан кейін е жо ары концентрациясы - 0,7 мкг/мл, е жо ары концентрациясына жету уа ыты - 1,5-2 са ат.

Бауырда фармакологиялы белсенді емес 9-карбоксиметоксиметилгуанинді рылым т зуі ар ылы метаболизденеді. Б йрек ызметі алыпты ересек адамдарда ы жартылай шы арылу кезе і 2-3 са атты райды. Ауыр б йрек жеткіліксіздігі бар нау астарда жартылай шы арылу кезе і 20 са ат, гемодиализде - 5,7 са ат (б л кезде плазмада ы концентрациясы бастап ы м нінен 60%- а дейін азаяды). Шамамен 84% б йрек ар ылы згермеген т рде ж не 14% - метаболит т рінде шы арылады. Ацикловирді б йрек клиренсі жалпы плазматикалы клиренсті 75-80%-ын райды. Ацикловирді 2%-дан кемі организмнен ішек ар ылы шы арылады.

Вирус а арсы препарат, шы вирустарына та дап жо ары сері бар ациклды пурин нуклеозидіні синтетикалы аналогы. Вирусты ж тыр ан жасуша ішінде тимидинкиназаны серінен ацикловир в моно-, ди- ж не трифосфат ацикловирге згертетін бірінен кейін бірі келетін реакциялар теді. Ацикловиртрифосфат вирусты ДН тізбегіне орны ады ж не оны синтезін вирусты ДН -полимеразасын б секелі тежеу ар ылы б гейді.

In vitro ацикловир арапайым шы вирусы - I ж не II т рдегі Herpes simplex Varicella zoster вирусына арсы тиімді, те жо ары концентрациялар Эпштейн-Барр вирусын тежеу шін ажет болады. In vivo ацикловир Herpes simplex-тен бол ан вирусты ж палар кезінде, емдеу ж не алдын алу тиімді.

олданылуы

- I ж не II т рдегі Herpes simplex вирусты тудыр ан тері ж не шырышты абы ж паларын генитальды шы ты оса, ал аш ы, екінші емдеуде

- иммунды жа дайы алыпты нау астарда І ж не ІІ т рдегі Herpes simplex вирустарынан туында ан айталанатын ж палар ас ынуыны алдын алу

- иммун тапшылы ына шыра ан емделушілерге I ж не II т рдегі Herpes simplex вирустарынан туында ан біріншілік ж не айталанатын ж паларды алдын алу

- ай ын иммунитет тапшылы ы бар емделушілерге кешенді ем рамында: АИВ-ж пасында (ЖИТС сатысы, клиникалы білінулер ж не дамы ан клиникалы к рініс) ж не с йек кемігі ауыстырылып ондырыл ан емделушілерді кешенді емдеу

- Varicella zoster вирустарынан туында ан бірінші ж не айталанатын инфекцияларды емдеу (желшешек, сондай-а белдеуленген теміреткі - Herpes zoster).

олдану т сілі мен дозалары

Ауруды ауырлы ына арай жеке аны талады. I ж не II т рдегі Herpes simplex туындат ан тері ж не шырышты абы ж паларын емдеу кезінде ересектерге ж не жасы 2-ден ас ан балалар а 200 мг-ден т улігіне 5 рет 5 к н бойы к ндіз 4 са атты аралы пен ж не т нде 8 са атты аралы пен та айындайды. Б дан ауыр жа дайларда емдеу курсы д рігерді та айындауы бойынша зартылуы керек. Иммунитет тапшылы ы кезінде оны ішінде АИВ-ж пасыны дамы ан клиникалы к рінісіне (АИВ-ж паларыны ерте клиникалы біліністерін ж не ЖИТС сатысын оса ал анды) кешенді емдеу рамында, с йек кемігіні имплантациясыны кейін т уілігіне 5 рет 400 мг та айындайды.

I ж не II т рдегі Herpes simplex вирусынан туында ан ж паларды айталауыны алдын алу шін иммунтитет жа дай алыпты емделушілерге ж не ауру айталан анда 4 рет 200 мг-ден р 6 са ат сайын та айындайды.

I ж не II т рдегі Herpes simplex, вирустарынан туында ан ж паларды алдын алу шін иммунитет тапшылы ы бар ересектерге ж не 2 жастан ас ан балалар а препаратты т улігіне 4 рет 200 мг-ден рбір 6 са ат сайын, орташа доза - т улігіне 5 рет ацикловирді 400 мг-ден та айындау керек.

Varicella zoster -ден туында ан ж паларды емдеген кезде ересектерге т улігіне 5 рет 800 мг к ндіз рбір 4 са ат сайын ж не т нде 8 са атты аралы пен та айдайды. Емдеу курсыны за ты ы 7-10 к н. 2 жастан ас ан балалар а т улігіне 4 рет 20 мг/кг 5 к н бойы та айындайды, салма ы 40 кг-ден асатын балалар а препаратты ересектердегідей м лшерлерде та айындайды.

Herpes zoster -ден туында ан ж палары емдеген кезде ересектерге т улігіне 4 рет р 6 са ат сайын 5 к н бойы 800 мг-ден та айындайды.

Б йрек ызметі б зыл ан емделушілерге:

Креатинин клиренсі 10 мл/мин нау астарда Herpes simplex -ден туында ан инфекцияларды емдеген ж не алдын ал ан кезде препаратты м лшерін т улігіне 2 рет 12 са атты аралы пен 200 мг-ге дейін т мендету керек.

Креатинина клиренсі 10 мл/минуттан т мен нау астарда Varicella zoster- ден туында ан инфекцияларды емдеген кезде препаратты м лшерін т улігіне 2 рет 12 са ат аралы пен 800 мг-ге дейін т мендету керек креатинин клиренсі 25 мл/минут а дейін бол ан т улігіне 8 са атты аралы пен 3 рет 800 мг та айындалады.

Препаратты тама тану кезінде немесе тама танып болысымен абылдайды ж не суды жеткілікті м лшерімен ішіледі.

Жа ымсыз серлері

Препарат детте жа сы жа ады.

- жеке жа дайларда - ішті ауыруы, ж рек айнуы, су, диарея

- бауыр ферменттер белсенділігіні аздап жо арлауы, сирек - мочевина ж не креатинин де гейлеріні аздап жо арлауы, гипербилирубинемия, лейкопения, эритропения

- сирек - бас ауыруы, лсіздік жекелеген жа дайларда діріл, бас айналуы, атты шаршау, й ышылды , елестеулер

- аллергиялы реакция: тері б ртпесі

- бас алары: сирек - аллопеция, ызба.

олдану а болмайтын жа дайлар

- ацикловир, ганцикловир немесе препаратты андай да болсын осымша затына жо ар ы сезімталды та

- лактация кезінде препаратты абылдау а болмайды

- са ты пен - дегидратация, б йрек жеткіліксіздігі, неврологиялы б зылулар, сонымен бірге сыртарт ысында болса да.

Д рілермен зара рекеттестігі

Пробенецидпен бір мезгілде олдану жартылай шы арылуды орташа кезе іні артуына немесе ацикловир клиренсіні т мендеуіне келеді.

Д рілерді бір мезгілде олдан ан кезде б йрек ызметіні б зылу аупі жо арылайды.

Айры ша н с аулар

Ересектер мен 2 жастан ас ан балаларда ас ыну а жол бермеу шін тек д рігерді ке есімен та айындайды.

Б йрек ызметі б зыл ан емделушілерде ацикловирді жартылай шы арылу кезе іні артуына байланысты егде жаста ы нау астар а са ты пен олдану керек.

Препаратты олдан анда с йы ты ты к п м лшерде ішуді амтамасыз ету керек.

Препаратты олдан ан кезде б йрек ызметін ба ылау керек ( анда ы мочевина ж не ан плазмасында ы креатинин)

Ацикловир плацентарлы б гет ар ылы теді ж не омырау с тіне жиналады.

Ж ктілік кезінде олдану тек ана а деген пайда, ры шін болуы м мкін ауіптен асып т скен жа дайда ана м мкін болды.

Цикловирді абылдау ажет бол ан кезде лактация кезе інде бала емізуді то тату керек.

К лік ж не механизмдерді бас ару абілетіне сер ету ерекшеліктері

ОЖЖ ж йке ж йесі тарапынан жа ымсыз серлер дамуын ескере отырып са бол ан ж н.

Арты дозалануы

Ацикловирді ішу ар ылы абылда аннан кейін арты м лшерлеу тіркелген жо .

Арты дозалану кезінде жа ымсыз серлерді к шеюі м мкін. Ауруды белгілеріне арай емдеу.

200 мг таблеткалар. 10 таблеткалар пішінді ялы аптамада.

2 пішінді ялы аптама олдану

ж ніндегі н с аулы

пен бірге картон пашкеде.

Са тау шарттары

р а , жары тан ор ал ан жерде, 25°С-ден аспайтын температурада са тау ажет.

Балалар ол жеткізе алмайтын жерде са тау керек.

Жарамдылы мерзімі ткеннен кейін олданбау керек.

Д ріханалардан босатылу шарттары

ндіруші

Щелков витамин зауыты ЖШ , Ресей 141100, Щелков-1, М скеу облысы, Фабричная к шесі, 2.

Тел. (495) 933-60-80, факс 933-60-81

Контекстная реклама

Покажите рекламу только тем, кому действительно интересен ваш товар или услуга. Контекстная реклама позволит гибко определить вашу аудиторию.

Рекламу увидят жители конкретных стран или городов .

Она может быть размещена на определенных разделах сайта - на странице конкретной аннотации к лекарству, на страницах группы лекарств и/или же в статьях на определенную тематику.

Например: производитель салфеток может заказать рекламу так, чтобы она показывалась в статьях, посвященных насморку и борьбе с простудными заболеваниями, на страницах лекарств, которые борются с простудой и только жителям Казахстана и Украины, где вы ведете свои продажи.

Есть вопросы? Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

Цены

 • За запуск рекламной компании - 7000 тг.
 • За 1000 показов - 500 тг
 • Таргетинг по региону +10%
 • Таргетинг по разделам +5%
 • Таргетинг конкурентам +5%
 • Есть вопросы? Ответим! Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

  Как заказать?

  Просто укажите ваши контакты мы с вами свяжемся.

  Есть вопросы? Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

  Источники:
  pharmprice.kz

  Следующие:


  24 февраля 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения